A NEXT AUTO Kft. (2161 Csomád, Verebeshegy u. 1/A.; a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja és védi az általa kezelt személyes adatait.

A NEXT AUTO Kft. adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. A NEXT AUTO Kft. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A NEXT AUTO Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan alkalmazott adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a következő honlapcímen: http://www.nextauto.hu/

Miről szól ez a Tájékoztató?

Ahhoz, hogy Ön igénybe vegye a szolgáltatásainkat, vagy csak kapcsolatba lépjen velünk, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adataihoz hozzáférjünk, és azokat kezeljük.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért részletesen bemutatjuk ebben a Tájékoztatóban, hogy mely személyes adataihoz hogyan jutunk hozzá, azokat milyen célból és meddig kezeljük, valamint egyes esetekben kiknek és milyen okból továbbítjuk.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk a flotta@nextauto.hu címre!

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán került sor!

Fontos, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, ezért, ha kéri, akkor megküldünk Önnek minden, a konkrét adatkezeléssel kapcsolatos információt.

Az adatkezelő adatai

NEXT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [röviden: NEXT AUTO Kft.]

Az Ön adatait mi, azaz a NEXT AUTO Kft., mint adatkezelő kezeljük. Adataink, elérhetőségeink:

Székhely és levelezési cím: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 1/A
Cégjegyzékszám: 19 09 506708
Adószám: 12941777-2-19
E-mail: flotta@nextauto.hu
Honlap: http://www.nextauto.hu/
Telefon: +36 20 265 4133

Adatkezelési tevékenységünk bemutatásához szükséges tudnivalók

Az adatkezelés célja

Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk (ilyen lehet pl. egy Önnel kötött szerződés teljesítése), amely célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. a szerződés teljesítése során kizárólag azokat az adatokat használjuk fel, amelyek az adott szerződés teljesítéséhez szükségesek).

Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének, így arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is.

Az alább megjelölt, jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától (egyetértésétől) független: ebben az esetben kötelezően kezelnünk kell a jogszabályban meghatározott, vagy a szolgáltatás teljesítéséhez értelemszerűen szükséges személyes adatokat.

Az alább megjelölt, szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az adott szerződés megkötésének előfeltétele az, hogy Ön megadja részünkre a személyes adatait. Ez esetben a személyes adatok szolgáltatása nem kötelező ugyan, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.

Az alább megjelölt, jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az adatkezelésre az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából kerülhet sor, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ezek az adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben az Ön érdekét is szolgálják.

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre, mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható. Személyes adatnak számítanak pl. a következők is: e-mail cím, telefonszám, cím.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait csak a lehető legszükségesebb ideig tároljuk és kezeljük (pl. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott jogszabályban meghatározott idő elteltéig). Ha ez az időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük.

Az adatok továbbítása

Az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben úgynevezett adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk. Erre az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy jogos érdekünk miatt kerülhet sor.

Az adatkezelés célja

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • biztosítás;
 • szervíz;
 • gumimenedzsment;
 • assistance ügyintézés;
 • sofőrszolgálat;
 • bérautó, gépjárműfinanszírozás;
 • bírságügyintézés;
 • üzemanyagkártya;
 • online felületen adatkezelés.

Az egyes adatkezelési célok

Az alábbiakban az egyes adatkezelési célokat külön-külön részletezzük. Természetesen az Ön személyes adatait csak akkor kezeljük, ha valamelyik alább felsorolt adatkezelési célhoz kapcsolódó szolgáltatásunkat igénybe veszi és az adatkezelésre megfelelő jogalapunk van.

1. Szolgáltatások

1.1. biztosítás

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. káresemény bekövetkezte esetén felveszi a kapcsolatot a vele szerződésben álló biztosító társasággal a kárbejelentés céljából, a kárügyintézés megindítása érdekében.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a NEXT AUTO Kft. jogos érdeke, illetőleg egy esetleges személyi sérülés esetén az egészségügyi adatok tekintetében kifejezett hozzájárulás.

Kezelt személyes adatok köre

Születési hely és idő; név; cím; telefonszám; e-mail cím; a kárbejelentő lap másolata, amely a megjelölt adatokat tartalmazza; fénykép; gépjármű rendszáma; jogosítvány száma, lejárata; kötvényszám.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a biztosítási szerződés hatálya alatt, illetve ha a biztosítási jogviszony alapján valamely igény vagy követelés merülne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezeljük.

A hozzájárulás alapján megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, kivéve amennyiben annak további megőrzését jogszabály írja elő.

Adatok továbbítása

A fenti adatok a NEXT AUTO Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló biztosító társaságoknak kerülnek továbbításra; esetleges szabálysértésből, vagy bűncselekményből származó káresemény során a hatóságok és bíróságok részére.

1.2. szerviz

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. által nyújtott karbantartási és javítási szolgáltatások nyújtása érdekében történő adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; cím; e-mail cím.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a kellékszavatossági igény esetében a teljesítés időpontjától számított egy évig a Ptk. 6:163. § (1) bekezdése szerint, jótállás esetében a jótállás időtartama alatt kezeljük.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A fenti személyes adatok a NEXT AUTO Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szervíz társaságoknak kerülnek továbbításra.

1.3. gumimenedzsment

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. által a gumiabroncsok cseréje, pótlása, téli-nyári raktározása kapcsán nyújtott szolgáltatás teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; cím; e-mail cím.

Adatkezelés időtartama

Kellékszavatossági igény esetében a teljesítés időpontjától számított egy év a Ptk. 6:163. § (1) bekezdése szerint. Jótállás esetében a jótállás időtartama.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A fenti személyes adatok a NEXT AUTO Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szervíz társaságoknak kerülnek továbbításra.

1.4. sofőrszolgálat

Adatkezelés célja

Igény esetén, adott címre a NEXT AUTO Kft. által történő szállítás céljából.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; cím; e-mail cím; telefonszám; gépjármű rendszáma; típusa.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a személyes adatok megőrzése szükséges abból a célból, amely érdekében azok rögzítésre kerültek.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A fenti személyes adatok a NEXT AUTO Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló sofőrszolgálatoknak kerülnek továbbításra.

1.5. bérautó, gépjármű lízing

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. tulajdonában lévő gépjárművek tartós bérlete; ügyfélszolgálaton keresztül ideiglenes bérlet; gépjármű finanszírozás; a gépjárművek megrendelése és átadása; ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; születési hely és idő; cím; jogosítvány szám; telefonszám; e-mail cím; személyi igazolvány szám; anyja neve.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés megszűnését követő öt évig tároljuk, illetve ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A gépjármű tartós és ideiglenes bérlete esetén az adatok nem kerülnek harmadik személyek részére továbbításra, kivéve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

A gépjárműfinanszírozás esetén pénzügyi intézmények részére továbbítjuk a személyes adatokat.

1.6. bírság ügyintézés

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. tulajdonában lévő gépjárművek tartós bérlete, ideiglenes bérlete és a gépjárműfinanszírozás során a bérelt gépjárművel történő közlekedési szabályok megsértéséhez kapcsolódó ügyintézés.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogszabály alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § és 21/A. § rendelkezései alapján és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 83. §. (1) bekezdése alapján történik.

Kezelt személyes adatok köre

Név; születési hely és idő, cím; jogosítvány szám; telefonszám; e-mail cím; személyi igazolvány szám; anyja neve.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 11. § (7) bekezdésének rendelkezése szerint a szabálysértés elkövetésétől számított két évig kerülnek tárolásra.

Adatok továbbítása

Az adatok a szabálysértési hatóság, rendőrség, közterületfelügyelet részére kerülnek továbbításra.

1.7. üzemanyagkártya

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. benzin árkedvezmény és halasztott díjfizetési lehetőség biztosítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésének megfelelően a kártyabirtokos személyének megváltozásáról szóló, a NEXT AUTO Kft. részére megküldött írásbeli tájékoztatást követő öt évig tároljuk, illetve ha a jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A személyes adatot a NEXT AUTO Kft. a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18) és a Shell Hungary Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) részére továbbítja.

1.8. segélyszolgálat

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve műszaki ok, vagy balesett következtében üzemképtelen járművekkel kapcsolatos ügyintézés az év bármely napján, napi 24 órában.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; esetlegesen lakcím; e-mail cím; telefonszám, cím.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a személyes adatok megőrzése szükséges abból a célból, amely érdekében azok rögzítésre kerültek. A személyes adatokat a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés megszűnését követő öt évig tároljuk, illetve ha jogviszony alapján bármilyen igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A személyes adatokat a NEXT AUTO Kft. nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve esetleges szabálysértésből, vagy bűncselekményből származó káresemény során a hatóságok és bíróságok részére.

1.9. kimutatások készítése

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. http://nextauto.br2.hu/ honlapján regisztrációval rendelkező ügyfelek részére igény szerinti kimutatás elkészítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a megkötött szerződés teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

Név; e-mail cím; telefonszám.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a személyes adatok megőrzése szükséges abból a célból, amely érdekében azok rögzítésre kerültek.

A szolgáltatások teljesítése során kiállított számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrizzük.

Adatok továbbítása

A személyes adatokat a NEXT AUTO Kft. nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve esetleges szabálysértésből, vagy bűncselekményből származó káresemény során a hatóságok és bíróságok részére.

2. Internetes adatkezelések a http://www.nextauto.hu honlapon

2.1. kimutatások készítése

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a NEXT AUTO Kft. honlapjának látogatói a szolgáltatásokról információt, illetve reklámokat kapjanak a megadott és erre a célra kiválasztott elérhetőségen.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kifejezett hozzájárulás alapján történik.

Kezelt személyes adatok köre

Név; e-mail cím; telefonszám.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, kivéve amennyiben annak további megőrzését jogszabály írja elő.

Adatok továbbítása

A személyes adatokat a NEXT AUTO Kft. nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve amennyiben azt jogszabály írja elő, úgy a hatóságok és bíróságok részére.

2.2. kimutatások készítése

Adatkezelés célja

A NEXT AUTO Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a honlapon történő látogatáskor az alábbi kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (cookie) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén:

Általános célú, munkamenetet azonosító süti: a rendszer működéséhez szükséges, technikai jellegű információkat tárol, leginkább oldalak közti kommunikáció céljából, a felhasználó követését nem végzi.

Google Analytics külső szolgáltatás által elhelyezett sütik: a honlap látogatottságát, felhasználók viselkedését elemző zárt rendszer.

A sütik használata a szolgáltatás biztonságának megóvása érdekében történik, illetve a NEXT AUTO Kft. számára képet alkot arról, hogy kik látogatják az oldalt.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kifejezett hozzájárulás alapján történik.

Kezelt személyes adatok köre

A honlap látogatásának kezdő és befejező időpontja, a látogató IP-címe, illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a számítógép paraméterei, az látógató által a honlapon megadott beállítások.

Adatkezelés időtartama

A felhasználói munkamenet lezárultáig.

Adatok továbbítása

A személyes adatokhoz a NEXT AUTO Kft. által megbízott informatikai szolgáltatók férnek hozzá.

3. Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A NEXT AUTO Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

a) Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben törölni fogjuk minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezeltünk. Például: ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

b) Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

c) Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (például lakcímváltozás esetén).

d) Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, netán a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

e) Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

f) Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanunk kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

g) Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy a nálunk kezelt személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

h) Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu/

i) Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

Egyéb fontos tudnivalók

a) A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk a flotta@nextauto.hu címre. (Természetesen a h) és az i) pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kezdeményezheti.) Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

b) Adatbiztonság

Személyes adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk. A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

c) Az Ön felelőssége

Az általunk Önről kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban:

 • Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
 • Használjon biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (például ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk).
 • Ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felénk.
 • Ha változtak a részünkre megadott személyes adatai, kérjük, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

d) A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben azonban előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

Széchenyi Terv Plusz